KULTÚRNA BRATISLAVA
kulturnabratislava@gmail.com

v zastúpení

Verejný podstavec
so sídlom: Jelačičova 4, 821 08 Bratislava
v zastúpení : doc. Martin Piaček, ArtD., štatutár
IČO: 42177847
Registrovaný v registri občianskych združení MV SR
dňa 20.4.2010 pod číslom VVS/1-900/90-356 02