A. Vzdelávanie a rozvoj kapacít nezriaďovaných kultúrnych a umeleckých subjektov v bratislavskom regióne       

Medziodborová spolupráca v oblasti:

 • posilnenia kapacít subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia s dôrazom na manažment medziodborových aktivít,
 • sprostredkovania pravidelnej spoločnej debaty za účelom artikulácie spoločných tém a záujmov,
 • budovania siete pre medziodborovú výmenu skúseností (medzi žánrami umenia ako aj inými disciplínami s presahmi do kultúry a tvorby komunít – filozofia, kulturológia, sociológia, urbanizmus…),
 • systematického kultivovania medziodborovej kooperácie (schopnosť subjektov spolupracovať a nachádzať partnerov),
 • vzdelávania a výmeny skúseností v národnom a medzinárodnom meradle.

B. Popularizácia kultúry a jej presadzovanie v širšom spoločenskom diskurze

Prispievanie ku kultúrnej zmene v spoločnosti  prostredníctvom formovania verejnej mienky cez:

 • posilňovanie témy kultúry a jej dôležitosti pre spoločnosť (realizácia verejných diskusií, prezentácia zapojených subjektov a ich aktivít verejnosti),
 • informačnú kampaň zameranú na pozitívne afirmácie kultúry s jasným posolstvom smerom k publiku,
 • intenzívnu spoluprácu s médiami,
 • posilňovanie aktívneho občianstva v oblasti kultúry (výchova a scitlivovanie verejnosti ku kultúre, prednášky, kurzy).

C.  Využitie expertného potenciálu zapojených subjektov v rámci kreatívnej ekológie mesta 

Presadenie vzniku udržateľnej koncepcie kultúrnej politiky mesta počítajúcej s podporou a vytváraním podmienok pre živé kultúrne aktivity vznikajúce na občianskom princípe, prostredníctvom:

 • účasti zástupcov platformy – akademického sektora, medziodborových disciplín, subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia na kultúrnom plánovaní / tvorbe koncepcií rozvoja kultúry (metodika, účasť v pracovných skupinách, expertné poradenstvo, komisie…),
 • presadzovanie kvalifikovanej verejnej debaty / pestovanie kritickej praxe,
 • odborné poradenstvo verejným subjektom a tvorcom verejných politík.