KU.BA – Kultúrna Bratislava je otvorená platforma občianskych kultúrnych a umeleckých iniciatív a nezávislých profesionálov, ktorí pôsobia v oblasti živej kultúry na území Bratislavy a ktorí majú záujem na kultúrnom rozvoji mesta.

Platforma vznikla v januári 2015 s cieľom prepojiť aktérov na umeleckej a kultúrnej scéne mimo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu či samosprávy (na tzv. nezriaďovanej scéne), rozvíjať vzájomnú spoluprácu, zastupovať spoločné záujmy a vyvíjať aktivity smerujúce k zlepšovaniu podmienok a dlhodobej udržateľnosti pre rozvoj profesionálnych občianskych kultúrnych aktivít v hlavnom meste Slovenska. Zámerom platformy je tiež informovanie verejnosti o aktivitách a význame nezriaďovanej kultúrnej scény a partnerská komunikácia so zástupcami samosprávy pri tvorbe kultúrnych politík.

Od svojho vzniku realizuje platforma diskusie, prezentácie, workshopy, konferencie, semináre pre svojich členov a aktívne vedie dialóg s verejnými subjektami.

V marci 2016 sa členovia platformy konsenzuálne uzniesli na potrebe založenia spoločného združenia, ktoré bude naďalej rešpektovaným partnerom verejných inštitúcií, obhajcom záujmov nezávislej kultúry a súčasne bude poskytovať služby súvisiace s rozvojom kapacít svojím členom. Za týmto účelom bol schválený Prípravný výbor, ktorý tvoria: Bohdan Smieška, Local Act; Zuzana Mrvová, Divadelná fakulta VŠMU; Martin Piaček, Verejný podstavec; Slávo Krekovič, A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru; Dana Kleinert, Slovak Fashion Council; Martin Brix, Čerstvé ovocie, Nadácia Milana Šimečku; Ferči Malík, OZ literarny klub.sk; Christian Potiron, Nadácia – Centrum súčasného umenia; Petra Fornayová, PLAST – platforma súčasného tanca.

Pozadie vzniku

V roku 2011 bola primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy a poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy doručená výzva pod názvom Kreatívna Bratislava. Výzva mala za cieľ vyvolať záujem o zanedbávanú oblasť politiky mesta. Výzvu a jej autorov môžete nájsť TUNa toto úsilie nadviazala od roku 2015 konkrétnymi aktivitami vznikajúca platforma KU.BA.

 

Pôvodný web platformy TU.

KU.BA – KULTÚRNA BRATISLAVA 2015-2017 (OBÁLKA, OBSAH)

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements