Dnes sme doručili výzvu platformy KU.BA na Ministerstvo kultúry SR so sprievodným listom v tomto znení:

Vážená pani ministerka kultúry,

v mene neformálnej platformy KU.BA – Kultúrna Bratislava sa na Vás obraciame s výzvou, ktorú spoločne sformulovali profesionálne aktérky a aktéri pôsobiaci v nekomerčnej kultúrnej sfére mimo zriaďovateľskej pôsobnosti verejnej správy.  

Scéna nezriaďovanej nekomerčnej kultúry sa podstatnou mierou podieľa na celkovej kultúrnej ponuke najmä v bratislavskom kraji, ale čoraz zásadnejšiu rolu zohráva aj v ostatných častiach Slovenska.

Viacerým vážnym problémom a nenaplneným potrebám čelí v súčasnosti celá kultúrna sféra, bez ohľadu na zriaďovateľskú pôsobnosť, a to vrátane kultúrnej verejnosti. Povaha týchto problémov je rôzna a výrazne súvisí práve s rozličným inštitucionálnym zázemím jednotlivých aktérov. 

V našej výzve referujeme k problémom a potrebám, ktorých neriešenie a nenaplnenie ohrozuje nie len ďalší rozvoj, ale často i samotnú udržateľnosť veľkej skupiny kultúrnych subjektov. Navrhujeme opatrenia, ktoré majú potenciál posilniť a rozvíjať tak ľudské, ako i technické kapacity kultúrnej scény.  

Veríme, že ešte stále existuje dostatočný vyjednávací priestor na to, aby Ministerstvo kultúry, ako centrálny orgán verejnej správy, presadilo životne dôležité potreby kultúrnej scény a prispelo k ich premietnutiu do Plánu obnovy, nástroja REACT EÚ, ako aj do Operačného programu Slovensko 2021-2027.

O prípadnom vyjasnení našich návrhov sme pripravení s Vami kedykoľvek diskutovať aj osobne.     

VÝZVA (PDF)

Text výzvy:

Výzva mimovládnych neziskových organizácií profesionálne pôsobiacich 
v oblasti nezriaďovanej kultúry v rámci Bratislavského kraja 
k Plánu obnovy a Operačnému programu Slovensko 21-27

Bratislavský kraj ako metropolitná oblasť, na rozdiel od iných krajov SR, je charakteristický tým, že na jeho území operujú desiatky mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia profesionálne v oblasti živej kultúry a umenia. V súhrne sa tento typ kultúrnych aktérov podstatnou mierou podieľa na celkovej kultúrnej ponuke pre obyvateľky a obyvateľov kraja, rovnako ako aj pre jeho návštevníkov a návštevníčky. 

V rámci politického cieľa č.5 Partnerskej dohody, ktorým je priblížiť Európu k občanom podporovaním udržateľného a integrovaného rozvoja mestských a vidieckych oblastí a miestnych iniciatív je potrebné zdôrazniť, že v návrhu dokumentu sa popri smerovaní podpory na obnovu a zachovanie významných zložiek kultúrneho dedičstva uvádza, že súčasťou podpory mal byť aj rozvoj regionálnej kultúry a jej zapojenia do širšieho ekonomického rámca.

V tejto súvislosti je dôležité zamerať sa na identifikáciu relevantných problémov, ktoré bránia profesionálnym kultúrnym aktérom v regióne zapojiť sa do širšieho ekonomického rámca a to napriek tomu, že mnohí z nich sú dlhodobo ukotvení na kultúrnej mape prostredníctvom uznania publika i kritiky. 

Je to predovšetkým nedostatok disponibilných zdrojov potrebných na udržanie a rozvoj vlastných inštitucionálnych a technických kapacít. V dôsledku dlhodobého nedostatku tohto typu zdrojov čelí drvivá väčšina profesionálnych kultúrnych subjektov z prostredia občianskej spoločnosti deficitom v podobe chýbajúcich priestorov na vlastné pôsobenie, resp. pôsobeniu v nevhodných priestoroch, zastaranej technickej infraštruktúre a nedostatočnému technologickému vybaveniu, nízko plateným pracovným pozíciám, či personálnej poddimenzovanosti v oblasti kapacít potrebných na riadenie kvalitatívneho rozvoja a udržateľnosti týchto organizácií.

Dôsledkom týchto problémov čelia nielen etablovaní kultúrni aktéri. Ich neriešenie ohrozuje aj nastupujúcu generáciu talentovaných tvorkýň a tvorcov, ktorí z dôvodu nemožnosti uplatnenia sa v slovenskom prostredí často volia odchod do zahraničia, kde nájdu pre vlastnú realizáciu omnoho vhodnejšie podmienky.   

Aktuálna kríza súvisiaca s pandémiou ochorenia Covid-19 tento typ problémov nezriaďovanej kultúry nielen výrazne obnažila, ale dokonca prehĺbila. Napokon, sektor kultúry a kreatívneho priemyslu patrí medzi odvetvia najviac postihnuté dopadmi súčasnej krízy. Nie je preto náhoda, že Európsky parlament ešte na jeseň 2020 vyzval vlády členských krajín EÚ, aby vo svojich plánoch obnovy alokovali minimálne 2% prostriedkov na investície do tohto segmentu.  

Preto navrhujeme, aby sa súčasťou podpory tak z Plánu obnovy, ako i z Operačného programu Slovensko na roky 2021 – 2027, v rámci cieľa  Európa bližšie k občanom, alebo z nástroja REACT EÚ stali nasledovné oblasti a aktivity:

Názov opatrenia: Podpora aktérov pôsobiacich v oblasti kultúry, umenia, kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP)

Podpora rozvoja a odolnosti nekomerčnej nezriaďovanej kultúrnej scény a KKP

Typy aktivít:

 • Podpora inštitucionálneho rozvoja MNO (mimovládnych neziskových organizácií) pôsobiacich na nekomerčnej báze v oblasti kultúry a umenia prostredníctvom podpory prípravy komplexných strategických plánov rozvoja organizácií, fundraisingových plánov, plánov na rozvoj publika, marketingových plánov, podnikateľských plánov a pod.
 • Podpora udržateľných ľudských kapacít vrátane vytvárania nových pracovných miest
 • Podpora investícií do rozvoja technickej a technologickej infraštruktúry organizácií
 • Podpora investícií do obnovy technickej a technologickej infraštruktúry s cieľom znižovania environmentálnych dopadov prevádzky
 • Podpora investícií do technológií a technického vybavenia aj do kultúrnych priestorov, ktoré majú užívatelia zo scény v dlhodobom prenájme
 • Strategická podpora profesionálnych subjektov pôsobiacich v rôznych odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP)
 • Podpora horizontálnych (aj cezhraničných) a spoluprác a tiež spoločných projektov zriaďovaných a nezriaďovaných subjektov  
 • Podpora aktivít v oblasti ochrany, tvorivej interpretácie a aktualizácie kultúrneho dedičstva, ako aj vzdelávania v tejto oblasti

Forma realizácie opatrenia

Dopytovo orientované výzvy na úrovni kraja prostredníctvom:

 • Dotačné schémy na podporu kultúry samosprávneho kraja a hl. mesta – za presne stanovených podmienok a po predchádzajúcej konzultácii s relevantnými aktérmi z prostredia kultúry preniesť časť prostriedkov z Plánu obnovy, Operačného programu Slovensko 2021-2027, resp. z nástroja  REACT EU na samosprávny kraj (BRDS) a Hlavné mesto SR Bratislavu (Nadácia mesta Bratislavy), a z nich prostr. špecifických dopytovo orientovaných výziev umožniť uchádzačom získať podporu na inštitucionálny rozvoj MNO pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia (podpora prípravy komplexných strategických plánov rozvoja organizácií, fundraisingových plánov, plánov na rozvoj publika, marketingových plánov a pod., ďalej na podporu rozvoja udržateľných ľudských kapacít a investícií do technických kapacít organizácií.
 • Navrhovaný spôsob je použiteľný aj v iných krajoch alebo mestách, ktoré majú zabehnuté obdobné dotačné schémy. 

Dopytovo orientované výzvy na národnej úrovni prostredníctvom:

 • verejnoprávne fondy FPU, AVF a KULT MINOR – z Operačného programu Slovensko 2021-2027, resp. z prostriedkov REACT EU signifikantne navýšiť podporné rozpočty verejnoprávnych fondov a prostr. špecifických dopytovo orientovaných výziev umožniť uchádzačom získať podporu na inštitucionálny rozvoj MNO pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia, ďalej podporu aktérov z prostredia MNO prostr. rozšírenia rozsahu podporovaných foriem kultúry a umenia, zavedenia nových foriem podpory, zvýšenia celkovej pridelenej sumy pre projekt aj podpory väčšieho počtu žiadateľov. 
 • Príkladom pre takéto riešenie môže byť úspešná sprostredkovateľská rola viacerých slovenských nadácií pri rozdeľovaní podpory z finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, s tým, že v prípade zdrojov EÚ by túto rolu prevzali verejnoprávne podporné fondy, resp. podporné mechanizmy miestnej a regionálnej samosprávy.
 • Z hľadiska dosiahnuteľnosti takéhoto typu podpory je rovnako dôležité zabezpečiť, aby boli tieto zdroje vyňaté zo schémy štátnej pomoci, rovnako ako je tomu pri podpore nekomerčnej kultúry v iných členských krajinách EÚ. 

Cieľové skupiny

 • verejnosť
 • MNO (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a iné) pôsobiace v oblasti živej kultúry, umenia a ochrany kultúrneho dedičstva
 • podnikateľské subjekty (SZČO, s.r.o. a iné) pôsobiace v odvetviach KKP 

Oprávnení prijímatelia

 • BSK a Hlavné mesto SR – Bratislava, prípadne ďalšie samosprávy
 • Verejnoprávne podporné fondy – Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond a Fond na podporu národnostných menšín 
 • Prostredníctvom vyššie uvedených prijímateľov (následne sprostredkovateľov) budú prijímateľmi podpory: MNO pôsobiace v oblasti kultúry a umenia, podnikateľské subjekty pôsobiace v odvetviach KKP, rovnako SZČO pôsobiace v oblasti kultúry, umenia a KKP

Informácie o absorpčnej kapacite opatrenia:

1. Odhad počtu prijímateľov

 • Predpokladaný počet  prijímateľov – cca 60 MNO a podnikateľských subjektov prostr. BRDS a Nadácie mesta Bratislava (bratislavský kraj)
 • Predpokladaný počet prijímateľov – cca 120  subjektov pôsobiacich v nezriaďovanej kultúre prostredníctvom verejnoprávnych podporných fondov (celoslovenské meradlo)

2. Odhad priemernej výšky jedného grantu

 • cca 70 000 EUR z BRDS, resp. Nadácie mesta Bratislava
 • Priemerná výška grantu cca 200 000 EUR z verejnoprávnych podporných fondov


Celková odhadnutá alokácia na podporu:  28-36 miliónov EUR  

Záverom by sme radi konštatovali, že nedisponujeme expertízou na nastavovanie spôsobu čerpania fondov EÚ. Vychádzame však z európskeho charakteru a zámeru nástroja Plánu obnovy, rovnako z cieľa Európa bližšie k občanom ako súčasti nového Operačného programu  a očakávame, že Ministerstvo kultúry SR a ďalšie ústredné orgány verejnej správy, rovnako ako Úrad Bratislavského samosprávneho kraja  budú tými subjektmi, ktoré vzhľadom na proklamovaný partnerský princíp vyjdú v ústrety relevantným potrebám kultúrnej scény a nájdu adekvátny a efektívny spôsob, ako tieto potreby v zmysle predloženej požiadavky uspokojovať. 

Na vedomie:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Rada Partnerstva Bratislavského kraja
Bratislavský samosprávny kraj – Odbor implementácie operačných programov
Ministerstvo financií SR

Fond na podporu umenia
Audiovizuálny fond

Bratislavský samosprávny kraj – BRDS
Nadácia mesta Bratislava

Signatári:

Boris Meluš, Nadácia Cvernovka

Ľubomír Burgr, A4, divadlo SkRAT

Eva Križková, Človek v ohrození (MFDF Jeden svet)

Slávo Krekovič, Atrakt Art, o.z.

Waldemar Švábenský, grafický dizajnér a fotograf

Viki Janoušková, Akadémia divadelných tvorcov

Miroslav Hargaš, Forum Absurdum

Jozef Vlk, Debris Company

Zuzana Mrvová, VŠMU

Martin Piaček, VŠVU

Judit Angel, tranzit.sk

Peter Maťo, Komora tanečných umelcov Slovenska

Juraj Nvota, VŠMU

Miroslava Kovářová, VŠMU, festival Bratislava v pohybe 

Ján Haruštiak, DIVADLO POD BALKÓNOM a Harry Teater

Ľubica Hustá, Aparát, Bratislava Design Week

Beáta Seberíniová, Anténa – sieť pre nezávislú kultúru

Daniel Vadas, T3 – kultúrny prostriedok

Jana Schäfferová, T3 – kultúrny prostriedok

Andrej Jaroš, Flatgallery / MLADÉ UMENIE, o.z.

Jakub Nvota, Klub nezávislých divadiel

Juraj Hrčka, Konzervatórium v Bratislave

Jakub Abrahám, Činoherný klub

Petra Fornayová, Asociácia súčasného tanca, festival Nu Dance Fest 

Andrej Kuruc, Nomantinels

Zuzana Buchlovičová, OZ MÚZA TEATRO, OZ KUMŠT TEATRO

Eva Vozárová, ooo o.z.

Fero Király, ooo o.z.

Michal Legíň, Divadlo na hojdačke, o.z.

Sandra Polovková, Post Bellum

Janka Zednikovičová, Letné shakespearovské slávnosti

Martin Žák – Divadlo Agape

Paula Poštolková, Nadácia Cvernovka

Jakub Branický, TICHO a spol.

Marián Amsler, Divadlo DPM, VŠMU

Matej Feldbauer, PRAKTIKÁBEL

Jana Tereková, bees-R 

Pavol Kráľ , za 26 združení Slovenskej výtvarnej únie

Pavol Kráľ, za Slovenskú koalíciu pre kultúrnu diverzitu

Júlia Kozáková, Čalado medzipriestor o.z.

Jakub Matejčík, Šerosvit o.z.

Dušan Martinčok, Zrejme, o.z.

Pavol Viecha, VŠMU

Martin Brix, Čerstvé Ovocie, n.o.

Ľudovít Nápoký, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, o.z.

Martina Lukáč Jakubcová, Stopy snov, o.z.

Peter Brezňan, Novotvar, o.z.

Soňa Kúdeľová, oz CHAOSMOS

Jaroslav Viňarský, SKOK! o.z.

Monika Haasová, Festival DIVNÉ VECI, HAASART o.z., divadlo Trio Olga

Barbora Janáková, mimoOs o.z.

Andrej Štepita, Tanečno o.z

Lukáš Bobalik T-O-K 

Juraj Korec, PlaST, Skrzprst, o.z.

Tanec/Osobnosť/Kontext o.z. 

Ján Sklenár, KC Modra

Miriam Horňáková, szčo

Tomáš Kubiš, Divadlo bez domova

Katarína Brestovanská, Nový Priestor o.z. 

Ida Želinská, TOTO! – kultúrne ihrisko 

Šimon Ferstl, Divadlo Petra Mankoveckého

Katarína Aulitisová, VŠMU, Divadlo PIKI

Katarína Figula, Asociácia Bratislava v pohybe

Petra Balíková, tranzit.sk 

Martin Zaiček, Archimera, občianske združenie

Matej Sotník, Film Expanded, Kapitál 

Tomáš Hučko, OZ KPTL, Kapitál

František Malík – BRAK – Bratislavský knižný festival

Nikola Tokárová – literarnyklub.sk

Peter Šulej – Vlna, o.z.

Gejza Dezorz, Dezorzovo lútkové divadlo, VŠMU

Patrik Krebs, Divadlo bez domova, občianske združenie

Koloman Kertész Bagala, vydavateľ

Zuzana Mišáková, Mestské divadlo Trenčín, o.z.

Michaela Kučová, organizátorka a publicistka

Lýdia Pribišová, časopis Flash Art Czech and Slovak Edition; Slovenská sekcia AICA

Ivo Dobrovodský, Projekt Batyskaf 

Peter Liška, grafický dizajnér, Cena Oskára Čepana

Šymon Kliman, Nadácia Cvernovka

Bohdan Smieška, Local Act

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s