Tlačová správa, 24.8.2017

Po takmer trojročnom úsilí platformy Kultúrna Bratislava (ďalej len KU.BA), sa jej členky a členovia rozhodli zosumarizovať svoju doterajšiu skúsenosť s prípravou mestskej Koncepcie rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorej vznik na magistráte iniciovali a presadzovali. V priloženom stanovisku sa pokúšajú sprostredkovať všetky podstané míľniky, ktoré vyústili až do tvorby koncepcie samotnej a rovnako v ňom formulujú dôvody veľkej nespokojnosti s doterajším priebehom jej prípravy.

Členovia, spolupracovníci a sympatizanti platformy KU.BA, ktorí iniciovali tvorbu prvého zásadného koncepčného dokumentu pre oblasť kultúry a umenia v hlavnom meste, od začiatku diskusií s volenými zástupcami mesta, najmä s primátorom I. Nesrovnalom a námestníčkou primátora I. Plšekovou prejavovali záujem a ochotu aktívne participovať na jeho príprave. Od počiatku roku 2015 trpezlivo vysvetľovali dôvody, prečo Bratislava potrebuje modernú kultúrnu politiku a ponúkali partnerskú spoluprácu na jej príprave nielen voleným zástupcom občanov, ale boli odhodlaní spolupracovať aj s odborníčkami a odborníkmi z magistrátu, a prirodzene i so všetkými ostatnými kultúrnymi aktérkami a aktérmi v hlavnom meste bez ohľadu na to, aký druh, žáner či zriaďovateľskú pôsobnosť reprezentujú.

Proces tvorby koncepcie rozvoja kultúry, ktorá má byť hotová do konca roka, nepovažuje platforma za dobre organizačne a metodicky zvládnutý. “Dôvody našej nespokojnosti považujeme za natoľko zásadné, že žiadame zastaviť doterajší proces prípravy koncepcie a navrhujeme začať jej prípravu odznova. Sme totiž presvedčení, že hlavné mesto si po dlhoročnej nečinnosti magistrátu nielen zaslúži, ale dokonca nevyhnutne potrebuje kultúrnu politiku, ktorá bude zodpovedať dynamickým požiadavkám a potrebám európskeho mesta 21. storočia, berúc pritom do úvahy šírku naakumulovaného poznania a skúseností v tejto oblasti. Sme však presvedčení, že doterajší proces tvorby koncepcie neposkytuje ani minimálnu nádej, že by sa tak mohlo stať“, uvádza sa v stanovisku, ktoré podpísalo 30 aktériek a aktérov bratislavskej kultúrnej, zastupujúcich rôznorodé kultúrne a umelecké subjekty, odvetvia kreatívneho priemyslu a univerzitné prostredie.

Magistátu navrhujú, aby sa vrátil k úlohe, ktorú si dosiaľ nesplnil – na základe odbornej verejnej diskusie vytvoriť záväzný východiskový dokument, ktorý stanoví základné hodnoty, princípy a ciele mesta v oblasti kultúry. „Od takéhoto dokumentu by sa mal následne odvíjať odborne konzultovaný výber primeranej metodiky, prostredníctvom ktorej bude možné vytvoriť taký proces tvorby koncepcie rozvoja kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ktorý dokáže pozitívnym spôsobom zmobilizovať široký vedomostný a tvorivý potenciál v Bratislave, ktorý magistrát dosiaľ, žiaľ, len účelovo používa, resp. ním nepochopiteľne mrhá.“, dodávajú signatári v stanovisku.

Stanovisko platformy KU.BA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s