Tlačová správa, v Bratislave, 5.9.2016

 Od septembra 2016 pokračuje platforma KU.BA vo svojej činnosti aj vďaka finančnej podpore od Fondu na podporu umenia. Štafetu organizačného zabezpečenia činnosti platformy preberá od združenia A4 – asociácie združení pre súčasnú kultúru združenie Verejný podstavec.

KU.BA – Kultúrna Bratislava je otvorená platforma občianskych kultúrnych a umeleckých iniciatív a nezávislých profesionálov, ktorí pôsobia v oblasti živej kultúry na území Bratislavy a ktorí majú záujem na kultúrnom rozvoji mesta. Platforma vznikla v januári 2015 s cieľom prepojiť aktérov na umeleckej a kultúrnej scéne mimo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu či samosprávy (na tzv. nezriaďovanej scéne), rozvíjať vzájomnú spoluprácu, zastupovať spoločné záujmy a vyvíjať aktivity smerujúce k zlepšovaniu podmienok a dlhodobej udržateľnosti pre rozvoj profesionálnych občianskych kultúrnych aktivít v hlavnom meste Slovenska. Zámerom platformy je tiež informovanie verejnosti o aktivitách a význame nezriaďovanej kultúrnej scény a partnerská komunikácia so zástupcami samosprávy pri tvorbe kultúrnych politík. Na svojom strategickom stretnutí v marci 2016 sa členovia dohodli, že chcú naďalej pokračovať v posilňovaní jej kapacít, ktoré časom vyústi do inštitucionalizácie platformy ako občianskeho združenia KU.BA. 

Prvým krokom ďalšej etapy projektu bola spoločná príprava tém a priorít, ktoré budú súčasťou aktivít platformy do budúcna. Za týmo účelom sa stretol Prípravný výbor platformy KU.BA v priebehu mesiacov apríl – jún 2016 dvakrát (5.4. 2016 a 28.6.2016), následne, počas leta sa uskutočnilo množstvo individuálnych stretnutí. Prípravný výbor sa uzniesol na nasledovných cieľoch a aktivitách, ktoré sa začnú realizovať od septembra 2016: 

  1. Vzdelávanie a rozvoj kapacít nezriaďovaných kultúrnych a umeleckých subjektov v bratislavskom regióne

Aktivity:

– Rozširovanie databázy nezriaďovaných kultúrnych a umeleckých subjektov pôsobiacich v bratislavskom regióne (register subjektov, dáta o činnosti: kvalitatívny a kvantitatívny prieskum činnosti, spoločné štatistiky a údaje za odbory). Databáza bude slúžiť zapojeným subjektom, ako aj pre potreby artikulácie ich aktivít smerom k verejnosti a verejným inštitúciám.

– Medziodborové semináre – stretnutia subjektov za účelom formulácie spoločných tém a záujmov, výmeny skúseností, lokálnej a nadregionálnej spolupráce (translokálne šírenie iniciatív, príklady dobrej praxe).

– Vzdelávacie kurzy zamerané na rozvoj kapacít a spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti nezriaďovanej kultúry a umenia s dôrazom na vzdelávanie v manažmente medziodborových aktivít a manažmente kultúry.

 

  1. Popularizácia kultúry a jej presadzovanie v širšom spoločenskom diskurze    

Aktivity:

– KU.BA Talks + KU.BA Folks – pokračovanie verejných diskusií o kultúre a meste v spojení s prezentáciou aktivít nezriaďovaných kultúrnych a umeleckych subjektov pôsobiacich v bratislavskom regióne – diskusie poskytnú príležitosť konfrontácie názorov organizátorov a zapojených subjektov projektu, odborníkov na komunálnu kultúrnu politiku a manažment kultúry a zástupcov širšej i odbornej verejnosti. Po diskusiách bude nasledovať prezentácia subjektov zapojených do platformy.

 

  1. Využitie expertného potenciálu zapojených subjektov v rámci kreatívnej ekológie mesta

Aktivity: 

Presadzovanie vzniku udržateľnej koncepcie kultúrnej politiky mesta počítajúcej s podporou a vytváraním podmienok pre živé kultúrne aktivity vznikajúce na občianskom princípe, prostredníctvom:

– účasti zástupcov platformy – akademického sektora, subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia na kultúrnom plánovaní / tvorbe koncepcií rozvoja kultúry (metodika, účasť v pracovných skupinách, expertné poradenstvo, komisie…),

– presadzovanie kvalifikovanej verejnej debaty / pestovanie kritickej praxe,

– odborné poradenstvo verejným subjektom a tvorcom verejných politík.

K dnešnému dňu sa k platforme KU.BA hlási 50 organizácií a 65 jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry.

Viac informácií na http://www.kulturnabratislava.sk

Kontaktná osoba: Bohdan Smieška

e-mail: smieska.bohdan@gmail.com

tel: 0905 494 076