Strategické stretnutie platformy KU.BA, 31.3.2016 v čase od 13.00 do 18.00 v A4 – priestore pre súčasnú kultúru, Karpatská 2 (budova YMCA), Bratislava

Program:

  1. Pohľad späť – čo sa nám vďaka existencii platformy podarilo – prehľad doterajších aktivít (prezentácia a diskusia)

  2. Výsledky mapovania nezávislej scény (prezentácia a diskusia)

  3. Stav prípravy procesu tvorby koncepcie kultúry na magistráte BA (info a diskusia)

  4. Návrh webovej stránky platformy (prezentácia a diskusia)

  5. Pohľad vpred – čím chce byť (ak chce byť) platforma v budúcnosti? (facilitovaná spoločná diskusia)

  6. Záver – sumarizácia a dohoda o ďalších krokoch

Na svojom ostatnom stretnutí v marci 2016, sa členovia platformy konsenzuálne uzniesli na potrebe pokračovania a založenia spoločného občianskeho združenia, ktoré bude naďalej rešpektovaným partnerom verejných inštitúcií, obhajcom záujmov nezávislej kultúry a súčasne bude poskytovať služby súvisiace s rozvojom kapacít svojím členom. Za týmto účelom sa vytvoril Prípravný výbor platformy KUBA na jej oficiálne založenie, ktorý má 9 členov – zástupcov 9 subjektov (Bohdan Smieška, Local Act; Slávo Krekovič, A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru; Zuzana Mrvová, Divadelná fakulta VŠMU; Martin Piaček, Verejný podstavec; Dana Kleinert, Slovak Fashion Council; Martin Brix, Čerstvé ovocie, Nadácia Milana Šimečku; Ferči Malík, OZ literarny klub.sk; Christian Potiron, Nadácia – Centrum súčasného umenia; Petra Fornayová, PLAST – platforma súčasného tanca).

Členovia platformy tiež vyhodnotili dopad aktivít projektu a činnosť platformy KU.BA za obdobie 1/2015 – 3/2016 vzhľadom na ukončenie jednej etapy realizácie projektu. Dopad projektu spočíva v zmene paradigmy vnímania kultúry na lokálnej úrovni ako výsostného územia orgánov samosprávy, ktoré si ho privatizovali s utilitárnou afinitou k podpore tzv. jarmočnej kultúry. Vďaka množstvu premyslených aktivít a prieniku do médií sa nám podarilo nastaviť tejto praxi kritické zrkadlo. Hlavnými výstupmi za popisované obdobie projektu je spolu 7 koordinačných stretnutí platformy KU.BA, 4 verejné diskusie reflektujúce vzťah kultúry a mesta, medzinárodná konferencia o kultúrnych politikách a najlepšej praxi v riadení kultúry, dva tréningy na rozvoj kapacít nezávislej scény, 4 okrúhle stoly so zástupcami samosprávy, 1 workshop o kultúrnych politikách, množstvo individuálnych stretnutí so zástupcami samosprávy, množstvo blogov, článkov a reflexie médií.

Prvým krokom ďalšej etapy projektu bola spoločná príprava tém a priorít, ktoré budú súčasťou aktivít platformy do budúcna. Za týmo účelom sa stretol Prípravný výbor platformy KUBA v priebehu mesiacov apríl – jún 2016 dvakrát (5.4. 2016 a 28.6.2016), pričom sa uzniesli na nasledovných cieľoch:

A. Vzdelávanie a rozvoj kapacít nezriaďovaných kultúrnych a umeleckých subjektov v bratislavskom regióne

B. Popularizácia kultúry a jej presadzovanie v širšom spoločenskom diskurze

C. Využitie expertného potenciálu zapojených subjektov v rámci kreatívnej ekológie mesta

Partner facilitovaného stretnutia:

 imgp3980a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s