V Bratislave sa v dňoch 08.12.-09.12. 2015 koná medzinárodná konferencia Kultúra a mesto: Sila príťažlivosti o význame kultúry pre rozvoj mesta, ktorú organizuje A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru.

Konferencia, ktorá sa uskutoční v priestoroch Pisztoryho paláca chce kriticky preskúmať aktuálne záujmy, vzťahy, spory a otvorené otázky o význame kultúry a jej pozícii v kontexte súčasného európskeho mesta. Hlavným cieľom je prispieť k diskusii o budúcnosti Európy prostredníctvom preskúmania prínosov kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík na úrovni miest a regiónov pre ich udržateľnosť či rozvoj.

Pozvaní rečníci z miest ako Berlín, Viedeň, Praha, Brno, Plzeň, Ľubľana, Tallinn, Záhreb, Košice atď. budú diskutovať o príkladoch úspešných transformácií miest v dôsledku premysleného kultúrneho dialógu a plánovania.

V súčasnosti sa veľa rozpráva o kreativite, pred niekoľkými rokmi sme hovorili o potrebe kultúrneho dialógu, predtým o význame podpory kultúrnej diverzity. S postupom doby sa mení jazyk, názvy aj definície, podstatným zjednocujúcim menovateľom však zostáva, že existuje akési vedomie spoločného úsilia dosiahnuť systémovú zmenu vo vnímaní a postavení kultúry v kontexte miest a regiónov, ktorá môže byť významným faktorom udržateľnosti či rozvoja mestských aglomerácií.

Európske mestá, Bratislavu nevynímajúc, čelia globálnym ekonomickým či sociálnym problémom lokálnymi prostriedkami. Mnohé z nich sa zotrvačne pokúšajú súťažiť s ostatnými o čo najviac pozornosti, zdrojov, ziskov z turizmu a podobne. Niektoré iné mestá sa naopak koordinovane zapájajú do úsilia vytvárať nový príbeh na troskách ideí bezhraničného ekonomického rastu, materializmu, konzumu a súťaže. „Pokiaľ nezačneme kreatívne spolupracovať, usúťažíme sa k smrti,“ hovorí Gottfried Wagner, bývalý riaditeľ Európskej kultúrnej nadácie z Holandska.

Zaujímajú nás otázky, ktoré môžu mať zásadný význam aj pre rozvoj mesta Bratislava, ako napríklad:

  • Je možné dosiahnuť udržateľnosť kultúrnych zdrojov v dlhodobom pláne?
  • Je možné zabezpečiť spravodlivé a pre všetkých rovnaké možnosti v prístupe k účasti na kultúrnej tvorbe?
  • Ako dokážeme dosiahnuť naozajstný rešpekt ku kultúrnej diverzite, nie však nevyhnutne na úkor straty identity?
  • Ako previazať ekonomické, sociálne, ekologické a kultúrne systémy tak, aby sme dosiahli synergický a udržateľný rozvoj miest?

 Viac informácií na www.kulturaamesto.sk. Súčasťou konferencie je sprievodné podujatie PechKucha Night.

Konferencia je jedným z výstupov projektu Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu podporeného z Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre rok 2015, programu Pro Slovakia a z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, oblasť podpory: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných – Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Správcom fondu je Nadácie otvorenej spoločnosti. Partnermi podujatia sú tiež Creative Europe Desk Slovensko, Goethe-Institut Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Bratislava Staré Mesto, o.z. Punkt a Hotel Mercure.

Organizuje: KU.BA Kultúrna Bratislava a A4 – priestor súčasnej kultúry, multifunkčné nekomerčné kultúrne centrum v centre Bratislavy. Zameriava sa na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. Projekt A4 je od svojho vzniku v roku 2004 vyústením niekoľkoročného úsilia viacerých občianskych organizácií o vytvorenie nezávislého priestoru na podporu a prezentáciu aktuálnych umeleckých prejavov, podporujúceho živú a inovatívnu umeleckú tvorbu a komunitný rozvoj. A4 pod jednou strechou spojilo už existujúce aktivity, no zároveň ich už 13 rokov rozširuje a dotvára ich do podoby efektívne fungujúceho, otvoreného kreatívneho priestoru.

ORGANIZAČNÝ TÍM

Koncept a dramaturgia:
Ľubomír Burgr, Zuzana Ivašková, Slávo Krekovič, Bohdan Smieška

Dramaturgická spolupráca:
Zuzana Duchová, Natália Urblíková

Manažment a produkcia:
Zuzana Ivašková, Natália Urblíková

Mediálna podpora:
Zuzana Golianová

Marketingová spolupráca:
Lenka Križanová

VIZUÁL

Ľubica Segečová

poster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s