Zastupiteľstvo BSK 26. júna 2015 schválilo Stratégiu rozvoja kultúry v bratislavskom kraji na roky 2015 – 2020, ktorú sme ako A4 a KU.BA pripomienkovali. Súčasťou stratégie je aj zriadenie dotačnej schémy na podporu kultúry a umenia a vytvorenie Rady pre kultúru a umenie, v ktorej budú nezávislí odborníci, ktorí budú posudzovať predložené projekty. Bonusom na záver je, že poslanci zároveň schálili navýšenie tohtorčného rozpočtu o sumu 400 000 eur, ktorá je určená práve na podoru projektov z novej dotačnej schémy. Od budúceho roka by sa mal objem prostriedkov v schéme zdvojnásobiť.

Platforma znenie stratégie pripomienkovala, pričom niektoré body sa nám podarilo do schémy presadiť na zapracovanie. Prijatie stratégie bol na zastupiteľstve svojou rečou pred poslancami BSK podporiť expert platformy KU.BA, Bohdan Smieška.

Výňatok z podporného stanoviska platformy KU.BA k návrhu Stratégie rozvoja kultúry 2015-20 Bratislavského samosprávneho kraja:

 10.6.2015

“Návrh Stratégie rozvoja kultúry 2015-20 Bratislavského samosprávneho kraja vítame ako výrazný krok dopredu po desiatich rokoch neexistencie koncepčného materiálu. Predkladaná stratégia vo viacerých smeroch prispieva k modernizácii pohľadu na kultúrnu politiku v kraji. Osobitne oceňujeme úsilie smerujúce k zlepšeniu podmienok pre kultúrne aktivity veľkého množstva subjektov nezriaďovaných VÚC, mestom ani štátom, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na bohatosti kultúrneho diania v regióne a významne prispievajú k zvyšovaniu kvality života a jeho turistickej atraktivity. Prispievajú tak k napĺňaniu zámerov a vízie rozvojovej stratégie, ktorá chce klásť dôraz na živú, progresívnu a rozmanitú kultúru.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s