Na tejto podstránke nájdete priebežne dopĺňané odkazy na dokumenty a materiály, týkajúce sa kultúrnej politiky a podpory kultúry v európskych mestách.

Bratislava
Maping nezávislej kultúry v Bratislave (2012)
Východiskový pracovný materiál vypracovaný odborníkmi a predstaviteľmi nezriaďovanej kultúrnej scény. Vznikol na jar 2012 na podnet pracovnej skupiny, zriadenej magistrátom Hl. mesta Bratislavy na základe výzvy kultúrnych operátorov Kreatívna Bratislava za zmenu kultúrnej politiky mesta. Údaje v zozname nie sú kompletné, dokument mal poslúžiť ako prvý orientačný prehľad mestom nezriaďovaných kultúrnych subjektov v hlavnom meste.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020
Kultúra, umenie a kreatívny priemysel sú súčasťou viacerých bodov programu. Dokument by mal byť priebežne dopĺňaný a revidovaný podľa aktuálneho vývoja.

 
Koncepčné dokumenty o kultúrnej politike miest v okolí Bratislavy (zoznam je priebežne dopĺňaný):

Košice
Stratégia rozvoja kultúry 2014-2018
Kreatívna ekonomika / Master plán 2013-15

Praha
Koncepce kulturní politiky Hlavního města Prahy (2010-2015)
Grantová politika Hlavního města Prahy pro oblast kultury a umění (2007)
Kultura v Praze – Výroční zpráva (2013)
V súčasnosti prebieha proces prípravy novej kultúrnej stratégie na roky za širšej účasti odborníkov a verejnosti.

Brno
Program rozvoje kultury města Brna (2012)
Program rozvoje kultury města Brna – Souhrnná zpráva 
V súčasnosti prebieha príprava nového dokumentu za účasti zástupcov kultúrnej obce.

České Budějovice
Strategie rozvoje kultury – Analytická část (2013)
Dotační program pro oblast kultury (2015)

Pardubice
Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic (2011)

Plzeň
Program rozvoje kultury ve městě Plzni (2009-2019)

Ostrava
Analýza kulturního života ve statutárním měste Ostrava
Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy (2008)
 

Ďalšie dokumenty o komunálnej kultúrnej politike:

Kulturní politika města – srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň

Zostavil: Slávo Krekovič

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s