15.1.2015 v A4 – priestore pre súčasnú kultúru

Na úvod sa všetci prítomní (51 zástupcov) predstavili a formulovali svoje individuálne očakávania od stretnutia. Následne Slávo Krekovič z A4 prezentoval dôvody, ktoré viedli organizátorov ustanovujúceho stretnutia neformálnej platformy KU.BA k jeho zvolaniu. Stručne pomenoval stav veci – Bratislava je jednou z mála metropol v Európe, ktoré nedisponujú koncepciou rozvoja / podpory kultúry, pričom takýmito koncepciami / stratégiami v súčasnosti disponujú už viaceré mestá i na Slovensku (Košice, Brezno). Pripomenul viaceré aktivity z minulých rokov, ktorých cieľom bolo presadzovať kroky na realizáciu detailného mapovania kultúrnej scény a vznik stratégie / koncepcie, ktorá by zohľadňovala prínosy tzv. nezriaďovanej kultúrnej a umeleckej scény a zlepšenie prístupu tejto scény k verejným zdrojom. Tieto aktivity však skončili bez výraznejšej odozvy volených autorít a napokon zostali bez výsledku.

Počas diskusie bola prečítaná aj výzva, ktorú pre oblasť kultúry navrhlo združenie A4 a novozvolený primátor Nesrovnal sa k nej prihlásil.

V poslednej časti svoje úvodnej prezentácie S. Krekovič informoval, že A4 získala od Nadácie otvorenej spoločnosti finančnú podporu na projekt s názvom Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu, prostredníctvom ktorého bude počas nasledujúcich 14 mesiacov organizovať viaceré aktivity smerované k verejnosti, samospráve i ku nezriaďovanej kultúrnej scéne.

Po prezentácii nasledovala moderovaná diskusia prítomných. Hlavnými témami diskusie boli idea vzniku platformy, potreba zmapovania nezriaďovanej kultúry a rola samosprávy v oblasti podpory kultúry, v nasledovných bodoch:

  1. Spájanie, sieťovanie – platforma
  2. Mapovanie nezriaďovanej kultúry
  3. Rola samosprávy pri podpore kultúry

 Zo stretnutia bol spracovaný podrobný zápis, ktorý bol zaslaný členom platformy na ich mailové kontakty.

 Pozn.: ZÁPISNICA je neverejná, v prípade záujmu o členstvo v platforme nás kontaktujte. Do aktivít platformy sa môžu zapojiť všetky kultúrne a umelecké subjekty nezriaďované štátnou správou a samosprávou, ktoré pôsobia v bratislavskom regióne.