Pravidelne sa stretávame za účelom artikulácie a strategického presadzovania spoločných záujmov občianskeho kultúrneho sektora. Podieľame sa na rozvoji personálnych kapacít nezávislých kultúrnych aktérov podľa identifikovaných potrieb.

AKTIVITY

  1. medziodborové semináre – stretnutia subjektov za účelom formulácie spoločných tém a záujmov, výmeny skúseností, lokálnej a regionálnej spolupráce.
  2. vzdelávacie kurzy zamerané na rozvoj kapacít a spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti nezriaďovanej kultúry a umenia s dôrazom na vzdelávanie v manažmente medziodborových aktivít a manažmente kultúry.
  3. tvorba databázy nezriaďovaných kultúrnych a umeleckých subjektov pôsobiacich v bratislavskom regióne (register subjektov, dáta o činnosti: kvalitatívny a kvantitatívny prieskum činnosti, spoločné štatistiky a údaje za odbory). Databáza slúži zapojeným subjektom, ako aj pre potreby artikulácie aktivít platformy smerom k verejnosti a verejným inštitúciám.

PREHĽAD

semináre

07.04.2016 Ďalšie smerovanie platformy KU.BA
02.02.2016 Šieste stretnutie platformy KU.BA
10.10.2015 Piate stretnutie platformy KU.BA
28.06.2015 Štvrté stretnutie platformy KU.BA
20.04.2015 Tretie stretnutie platformy KU.BA
11.03.2015 Druhé stretnutie platformy KU.BA
15.01.2015 Úvodné stretnutie neformálnej platformy KU.BA

tréningy, mapovanie

28.03.2017 Kurz Leadership 2.0
08.07.2015 Mapovanie kultúrnych a umeleckých subjektov v Bratislave
10.4.2015 Tréning: Získavanie zdrojov na kultúrne aktivity